Buy me a coffee

Posted on Thu, Nov 11, 2021

奉獻 To Me

如果你覺得呢度嘅任何嘢實用,而又想酬謝一下我飲杯酒水,你可以經以下方式捐贈,廣大嘅雪娘白蘿們會好多謝你。

Crypto-Currency

BTC: 3JaC6TmqgEMXAr7jbgcyZF45LTP4SpyDBY

ETH(ERC20): 0x9205579963ff4aE88D51d61Ef2488Ca880170Db2

TRUE USD(ERC20): 0x9205579963ff4aE88D51d61Ef2488Ca880170Db2

PayString: lenchan139$paystring.crypto.com

PayPal

又或者經Paypal捐助,不過因為PayPal手續費可觀,最低10元,請見諒。